GDPR | Punktid

WORLD’S FIRST DIGITAL CODES COMPANY LISTED ON NASDAQ

 • 13 min 49 sek sitten
  Vahur osti
  Suomi PSN 5 EUR Lahjakortti
 • 13 min 22 sek sitten
  Vahur osti
  Suomi PSN 5 EUR Lahjakortti
 • 12 min 11 sek sitten
  robert osti
  EU Steam 20 Euro Lahjakortti
 • 24 min 30 sek sitten
  karmelin osti
  The Sims 4 (PC/MAC)
 • 30 min 38 sek sitten
  Lauri osti
  MXGP 2019 (PC)
 • 29 min 36 sek sitten
  Marcis osti
  UK PSN 20 GBP Lahjakortti
 • 34 min 25 sek sitten
  robert osti
  EU Steam 10 Euro Lahjakortti
 • 29 min 35 sek sitten
  And osti
  USA PlayStation Plus 90 päivää
PC
Muu

GDPR

GAMEKEYS OÜ:N TIETOSUOJAEHDOT

1. Nämä tietosuojaehdot (jäljempänä: tietosuojaehdot) ovat voimassa kaikissa tapauksissa, joissa Gamekeys OÜ (jäljempänä: Gamekeys) käsittelee luonnollisten henkilöiden (jäljempänä: asiakas) henkilötietoja.
2. Gamekeysillä on oikeus muuttaa ja täydentää käyttöehtoja yksipuolisesti. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille sähköpostitse (edellyttäen, että Gamekeysillä on asiakkaan sähköpostiosoite).

Vastaava käsittelijä ja tietosuojaviranomainen
3. Asiakkaan henkilötietojen vastaava käsittelijä on Gamekeys OÜ, rekisteritunnus 12526262, osoite: Harjumaa, Tallinn, Kesklinn, Tornimäe 5, 10145.
4. Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä pyydämme asiakasta lähettämään tiedustelun sähköpostitse osoitteeseen [email protected] .
Henkilötietojen käsittelemisen periaatteet
5. Gamekeys käsittelee asiakkaan esittämiä henkilötietoja laissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja henkilötietojen käsittely perustuu aina asiakkaiden etuihin, oikeuksiin ja vapauksiin.
6. Gamekeysin tavoitteena on vastuullinen henkilötietojen käsittely, joka perustuu parhaisiin käytäntöihin tarkoittaen sitä, että Gamekeys on aina valmis osoittamaan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksenmukaisuuden.
7. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät Gamekeysin prosessit, ohjeet ja toiminta perustuvat seuraaviin periaatteisiin:
7.1. Laillisuus Henkilötietojen käsittelyyn on oikeusperusta, kuten suostumus;
7.2. Oikeudenmukaisuus Henkilötietojen käsittely on oikeudenmukaista edellyttäen erityisesti, että asiakkaalla on riittävästi tietoa henkilötietojen käsittelystä;
7.3. Avoimuus Henkilötietojen käsittely on avointa asiakkaalle;
7.4. Tarkoituksenmukaisuus Henkilötietoja kerätään tarkasti ja selkeästi määriteltyihin sekä laillisiin tarkoituksiin, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten vastaisella tavalla;
7.5. Minimaalisuus Henkilötiedot ovat asianmukaisia, merkittäviä ja rajoittuvat siihen, mikä on välttämätöntä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Gamekeysin suorittama henkilötietojen käsittely perustuu minimaalisen käsittelyn periaatteeseen ja jos henkilötietoja ei enää tarvita tai niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, jota varten niitä kerättiin, henkilötiedot on poistettava.
7.6. Tarkkuus Henkilötiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitetty, ja käyttöön on otettu kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötietojen käsittelyn tavoitteen kannalta virheelliset henkilötiedot poistetaan tai korjataan välittömästi;
7.7. Säilytysrajoitus Henkilötietoja säilytetään muodossa, joka sallii asiakkaan tunnistamisen vain niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten henkilötietoja käsitellään. Tämä tarkoittaa, että jos Gamekeys haluaa säilyttää henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, Gamekeys anonymisoi tiedot niin, ettei asiakas ole enää tunnistettavissa;
7.8. Luotettavuus ja luottamuksellisuus Henkilötietojen käsittely tapahtuu tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suoja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja vahingossa tapahtuvalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vaurioilta käyttämällä kohtuullisia teknisiä tai organisatorisia toimenpiteitä;
7.9. Oletusarvoinen ja sisäänrakennettu tietosuoja Gamekeys takaa, että kaikki käytettävät järjestelmät täyttävät vaaditut tekniset vaatimukset. Minkä tahansa tietojärjestelmän päivittämisessä tai suunnittelussa suunnitellaan asianmukaiset tietosuojatoimenpiteet (esim. tietojärjestelmät ja liiketoimintaprosessit perustuvat pseudonymisointiin ja salaukseen).
8. Gamekeysin suorittama henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että Gamekeys voi aina todistaa yllä mainittujen periaatteiden noudattamisen, ja lisätietoa näiden periaatteiden noudattamisesta voidaan pyytää sähköpostitse ( [email protected] ).

Henkilötietojen käsittelemisen tarkoitus
9. Gamekeys käsittelee asiakkaan henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
9.1. Solmiakseen sopimuksen asiakkaan kanssa ja rekisteröidäkseen asiakkaan kanta-asiakkaaksi, eli rekisteröidäkseen asiakkaan Gamekeys-ympäristön jäseneksi ja suorittaakseen rekisteröimiseen liittyviä toimia, ottaakseen yhteyttä asiakkaaseen jäsenyyteen liittyen sekä tunnistaakseen asiakkaan tämän ottaessa yhteyttä.
9.2. Tarjotakseen asiakkaalle palveluita, mm. tuotteiden myynti ja tilattujen tuotteiden toimittaminen asiakkaalle;
9.3. Tehdäkseen automatisoituja päätöksiä, mm. asiakasprofiilianalyysi asiakkaan tuotemieltymyksiin liittyen ja sitä kautta tarjousten tekeminen asiakkaalle;
9.4. Suorittaakseen tyytyväisyyskyselyjä, mm. tutkimustulosten hallinta ja analysointi;
9.5. Lähettääkseen asiakkaalle markkinointisisältöä sisältäviä viestejä, tarjouksia ja uutiskirjeitä;
9.6. Täyttääkseen lakisääteisiä velvoitteita, mm. kirjanpito- ja verovelvoitteet, sekä toimivaltaisten viranomaisten ja niiden elinten laillisia määräyksiä.

Käsiteltävät henkilötiedot
10. Gamekeys käsittelee seuraavia henkilötietoja:
10.1. kohdassa 9.1 mainituissa tapauksissa – asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjänimi, IP-osoite;
10.2. kohdassa 9.2 mainituissa tapauksissa – asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite;
10.3. kohdassa 9.3 mainituissa tapauksissa – asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, luettelo asiakkaan tilaamista tuotteista;
10.4. kohdassa 9.4 mainituissa tapauksissa – asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite; luettelo asiakkaan tilaamista tuotteista ja kyselyn tuloksissa ilmenevät asiakkaan esittämät tiedot;
10.5. kohdassa 9.5 mainituissa tapauksissa – asiakkaan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite;
10.6. kohdassa 9.6 mainituissa tapauksissa – laissa säädettyä tai valtion instituutioiden ja/tai niiden elinten määräyksissä merkittyä vastaavasti.

Henkilötietojen käsittelemisen oikeusperusta
11. Gamekeys käsittelee asiakkaan tietoja yleensä siksi, että se on välttämätöntä asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen täyttämiseksi (kts. yllä oleva kohta 9.2) tai sopimuksen solmimista edeltävien menetelmien ottamiseksi asiakkaan hakemusta vastaavasti (kts. yllä oleva kohta 9.1). Tällöin tietojen käsittelyn oikeusperustana on asiakkaan kanssa solmittu sopimus tai asiakkaan pyyntö neuvotella ennen sopimusta.
12. Gamekeys käsittelee asiakkaan henkilötietoja markkinointimateriaalien ja tarjousten lähettämistä, tyytyväisyyskyselyjen suorittamista ja tulosten analysointia varten vain, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa (kts. yllä olevat kohdat 9.4 ja 9.5). Tällöin tietojen käsittelyn oikeusperustana on asiakkaan antama suostumus.
13. Automatisoitujen päätösten tekeminen perustuu Gamekeysin oikeutettuun etuun (kts. yllä oleva kohta 9.3). Gamekeysin oikeutettu etu on tarjota asiakkaalle sopivia ja tämän etua vastaavia tuotteita. Gamekeys käsittelee asiakkaan henkilötietoja tehdäkseen automatisoituja päätöksiä ja laatiakseen profiilianalyyseja enimmäkseen nimettömässä ja muussa muodossa. Siten rekisteröidyn oikeuksiin ja etuihin kohdistuva mahdollinen riski on minimoitu.
14. Gamekeys käsittelee asiakkaan henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa jokaisessa konkreettisessa tapauksessa, jos siihen on olemassa oikeusperusta (kts. yllä oleva kohta 9.6).
Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
15 Gamekeys ei välitä asiakkaan henkilötietoja kolmansille henkilöille, lukuun ottamatta:
15.1. Gamekeysin IT- ja mainospalveluiden tarjoajille siltä osin kuin se on välttämätöntä Gamekeysin tietokantojen hallinnoimiseksi, palveluiden tarjoamiseksi asiakkaille sekä viestintään asiakkaiden kanssa (esim. DigitalOcean);
15.2. sähköpostipalvelun tarjoajalle silloin, kun Gamekeys välittää asiakkaalle markkinointimateriaalia ja tarjouksia (esim. MailChimp);
15.3. Gamekeysin kirjanpitopalvelun tarjoajalle, viranomaisille ja niiden elimille siltä osin kuin se on tarpeen Gamekeysin lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.
16. Kaikki kohdassa 15 mainitut valtuutetut työntekijät takaavat saman tietosuojatason kuin Gamekeys. Jos Gamekeys välittää asiakkaan henkilötietoja edellä mainituissa tapauksissa Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Gamekeys varmistaa, että vastaavaan henkilötietojen välittämiseen on olemassa asianmukainen riittävyysmekanismi GDPR:n yhteydessä ja että asiakkaiden tietosuoja EU:n tasolla on taattu.

Henkilötietojen säilyttäminen
17. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään:
17.1. kunnes asiakas poistaa itse tilinsä, siltä osin kuin Gamekeys käsittelee henkilötietoja, jotka asiakas on esittänyt luodessaan tiliä Gamekeys-ympäristössä, ja 5 vuotta sen jälkeen, kun asiakas on käyttänyt tiliään viimeksi (kts. yllä oleva kohta 9.1);
17.2. enintään 3 vuotta sopimussuhteen päättymisen jälkeen, siltä osin kuin Gamekeys käsittelee asiakkaan henkilötietoja palvelun tarjoamisen yhteydessä (kts. yllä oleva kohta 9.2);
17.3. siltä osin kuin Gamekeys käsittelee asiakkaan henkilötietoja oikeutettuun etuun liittyen (kts. yllä oleva kohta 9.3), Gamekeys käsittelee asiakkaan henkilötietoja, kunnes asiakas on poistanut oman tilinsä tai kunnes on kulunut 5 vuotta siitä, kun Asiakas on viimeksi käyttänyt tiliään millään tavalla;
17.4. toistaiseksi, kunnes asiakas peruu suostumuksensa, siltä osin, kuin Gamekeys käsittelee henkilötietoja markkinointimateriaalien ja tarjousten lähettämistä varten (kts. yllä olevat kohdat 9.4 ja 9.5);
17.5. enintään 7 vuotta asiakkaan henkilötietoja käsittelevän kirjanpidon lähdeasiakirjan laatimispäivästä, siltä osin kuin Gamekeysillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää kirjanpitoasiakirjoja (kts. yllä oleva kohta 9.6).

Asiakkaan oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
18 Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa ottaa yhteyttä Gamekeysiin ( [email protected] ) laillisten oikeuksiensa käyttämiseksi:
18.1. oikeus pyytää pääsyä asiakasta koskeviin henkilötietoihin siltä osin kuin se ei ole mahdollista kirjautumalla asiakkaan tilille;
18.2. oikeus pyytää tietojen korjaamista siltä osin kuin se ei ole mahdollista kirjautumalla sisään asiakkaan tilille;
18.3. oikeus pyytää tietojen poistamista siltä osin kuin se ei ole mahdollista kirjautumalla sisään asiakkaan tilille;
18.4. oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä;
18.5. oikeus esittää henkilötietojen käsittelyä koskevia vastaväitteitä;
18.6. oikeus vaatia henkilötietojen siirtoa;
18.7. oikeus siihen, että automatisoituun käsittelyyn perustuvaa asiakkaaseen liittyvää päätöstä ei hyväksytä;
18.8 oikeus peruuttaa suostumus;
18.9. oikeus esittää valitus Viron tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitseinspektsioon).
19. Vastaamme yhteydenottoihin ja pyyntöihin 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
20. Jos asiakas on ilmoittanut halustaan vastaanottaa Gamekeysin uutiskirjeitä ja/tai henkilökohtaisia tarjouksia, hänellä on aina oikeus luopua niistä klikkaamalla kussakin tarjouksessa ja käyttäjän profiilisivulla näkyvää vastaavaa linkkiä tai lähettämällä vastaava ilmoitus Gamekeysille sähköpostiosoitteeseen [email protected] .

Evästeet
21. Gamekeys-verkkosivusto käyttää käyttökokemuksen parantamiseen evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, esimerkiksi asiakas tunnistetaan tämän palatessa verkkosivulle ja asiakkaalle näytetään häntä kiinnostavaa sisältöä.
22. Evästeet (engl. cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka ladataan käyttäjän koneelle verkkoympäristön palvelimen kautta. Sen seurauksena verkkoselain voi välittää evästetiedot jokaisella verkkoympäristön käyttökerralla takaisin verkkoympäristöön tavoitteena mahdollistaa saman käyttäjän tunnistaminen. Asiakas voi halutessaan estää evästeet selaimen asetuksista.
23. Gamekeys käyttää istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä. Istuntoevästeiden avulla kerätään tietoa asiakkaan istunnosta ja ostoskorista.
24. Istuntoevästeitä käytetään aina, kun asiakas vierailee Gamekeys-verkkosivustolla, ja jokainen istuntoeväste on voimassa, kunnes sivusto suljetaan. Verkkosivustolla vierailun jälkeen kaikki istuntoevästeet ja niiden avulla kerätyt tiedot poistetaan.
25. Pysyvien evästeiden avulla voidaan muistaa verkkosivustoon liittyvät asiakkaan mieltymykset ja/tai toiminnot. Pysyvät evästeet eivät poistu sulkemalla verkkosivu, vaan ne ovat voimassa kunkin pysyvän evästeen määrittämän ajan. Pysyvät evästeet tallennetaan asiakkaan laitteeseen ja aktivoidaan aina, kun asiakas vierailee verkkosivulla, joka loi kyseisen evästeen.

Evästeiden avulla kerättyjen tietojen käyttö
26. Käytämme evästeiden avulla kerättyä tietoa seuraaviin tarkoituksiin:
26.1. Tarjotaksemme asiakkaalle palveluja (esim. jos asiakas haluaa, hänen ei tarvitse syöttää Gamekeys-verkkosivustolla käyttäjänimeä ja salasanaa joka kerta, vaan asiakas muistetaan);
26.2. Parantaaksemme Gamekeysin tarjoamia palveluita (esim. Gamekeys saa tietoa siitä, mitkä ovat Gamekeys-verkkosivuston suosituimmat osat, millaisilta verkkosivuilta asiakkaat siirtyvät Gamekeys-verkkosivulle, millaisille verkkosivuille asiakkaat siirtyvät Gamekeys-verkkosivulta, sekä kuinka kauan asiakkaat viettävät aikaa Gamekeys-verkkosivulla);
26.3. Laatiaksemme Gamekeys-verkkosivustojen käyttöanalyyseja ja tilastoja (esim. arvioidaan sivuston kävijöiden lukumäärää ja sen kautta suoritetun mainonnan tehokkuutta);
26.4. Suoramarkkinointitarkoituksiin (esim. kerätään mainoksia, tarjouksia ja tietyille verkkoselaimille kohdistettua sisältöä koskevaa tietoa muodostaen sitä kautta erilaisia kohderyhmiä; yhdistetään evästeiden avulla saatua tietoa asiakkaan ilmoittamiin tietoihin)
27. Edellä mainitun lisäksi Gamekeys-verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille, tuotteisiin ja palveluihin sekä sosiaalisen median laajennuksia (esim. Facebook-laajennukset, Google Analytics) markkinointi- ja tilastotarkoituksessa. Tällaisiin kolmansien osapuolien palveluihin tai kolmansien osapuolien sovelluksiin sovelletaan kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöä.

Evästeiden estäminen ja poistaminen
28. Jotkut selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Jotkut kieltäytyvät automaattisesti kolmansien osapuolien evästeistä ja hyväksyvät ensimmäisen osapuolen evästeet.
29. Asiakkaan tavallisista selainasetuksista riippumatta sinun ei tarvitse hyväksyä evästeitä ja voit halutessasi milloin tahansa hylätä tai estää evästeet ja poistaa kaikki laitteeseesi tallennetut evästeet. Tietoa evästeiden estämisestä tai poistamisesta selaimessa tai mobiililaitteessa löydät tutustumalla laitteen käyttöohjeeseen ja lisätietoa löydät osoitteesta http://www.allaboutcookies.org ja http://www.youronlinechoices.com
30 Jos päätät estää evästeiden käytön, Gamekeys ei voi taata verkkoympäristössään tuotteidensa ja/tai palveluidensa parasta mahdollista toimivuutta.